Jesteś tutaj: Strona główna» Rodzice» Rekrutacja

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:
  1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o  niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły
  3. Ostatnie świadectwo szkolne
  4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej - Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego


Regulamin rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie ul. Bartnicza 2 


Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych:
1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym)

2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej  jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej : Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99,  - w terminie do dnia 31 marca,

b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci  przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)

c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  - w terminie do dnia 31 marca,

e) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta stołecznego Warszawy.

3) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego,

4) Po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca,

a) jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną.

Do pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum:

1) Rekrutacja uczniów do pozostałych klas w obu typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny,

2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 i Gimnazjum Specjalnym nr 104 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,

d) skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta stołecznego Warszawy.