Jesteś tutaj: Strona główna» Lato w mieście» Regulamin akcji Lato w mieście

Regulamin akcji Lato w mieście

  REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2018”

                                    W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 99 W WARSZAWIE

 

1.      Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i tylko w tych godzinach organizatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci na terenie placówki.

2.      Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Zwolnienie dziecka z zajęć w ciągu dnia (przed godziną 15.00) odbywa się tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.

3.      Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

4.      Strój musi być dostosowany do warunków pogodowych.

5.      W zależności od warunków pogodowych i awarii na obiektach ogólny plan dnia może ulec zmianie.

6.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony lub ukradziony sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, aparaty fotograficzne itp.).

7.      Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:

- posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie;

- prawidłowa rejestracja uczestnika;

- uiszczenie opłaty za posiłki.

8.      Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

9.      Rodzice/ opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie lub inne (oświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.

10. Uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, zwolnieni są z opłat za posiłki, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

11. Rodzice/ opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia 22.06.2018 roku.

12. Zwrot kosztów wyżywienia jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego telefonicznego (tel. 22 811 03 06) zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach (do godz. 8.30).

13. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia 13.07.2018 r., na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.

14. Wszystkie zajęcia w ramach Programu są bezpłatne.

15. Rodzice/ opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice /opiekunowie prawni.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.